Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Centrum wielokulturowe

Opublikowany 2017/10/27

FOTOLIAFOTOLIAKONFERENCJA
Pod Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
STOP HEJTOWI W SIECI

Język jest tym narzędziem, za pomocą którego nawiązujemy i kształtujemy relacje, komunikujemy się z innymi, kreujemy tożsamość, poczucie przynależności, afiliacje. Narzędziem, które pomaga zacieśniać więzy międzyludzkie i kształtować wspólnoty, te lokalne, sąsiedzkie i te międzynarodowe albo odwrotnie - powodować ich rozpad. Narzędziem, które bezpośrednio wpływa na to kim i jacy jesteśmy, a także jak postrzegają nas inni. Język pomaga tworzyć przyjazną i otwartą przestrzeń, bywa też jednak używany do wykluczania, dyskryminowania i przemocy.
Przemoc werbalna, relacyjna, symboliczna – każda z nich angażuje język jako środek wyrazu. Język bezpośredniego rozmówcy, przekazy telewizyjne, radiowe, słowo pisane – język wprost kreuje rzeczywistośd. I może to byd rzeczywistośd otwarta i włączająca, w której każdy i każda będą mied swoje miejsce i przestrzeo do relacji z innymi, a może byd to rzeczywistośd wykluczająca, upokarzająca, gardząca, piętnująca, dyskryminująca.
W dobie komunikacji na odległośd język zyskał nowy nośnik - cyberprzestrzeo. Dzisiaj to Internet – strony, wyszukiwarki, kanały, portale społecznościowe, blogi i komunikatory przejęły wiele z funkcji komunikacyjnych, a tym samym wpływających na relacje społeczne, pozwalających tworzyd grono znajomych lub przeciwnie – wykluczad z niego. To one stały się najbardziej opiniotwórczym medium. I to na nich spoczywa największa odpowiedzialnośd za jakośd przestrzeni publicznej – tej wąskiej przyjacielskiej, sąsiedzkiej, lokalnej, ale i tej szeroko rozumianej.
Odpowiedzialnośd, która pod pozornym i złudnym poczuciem anonimowości w sieci dopuszcza, zezwala na, a nierzadko i zachęca do przenoszenia standardów wirtualnych do życia codziennego. Na warszawskie ulice, ściany kamienic, przystanki autobusowe, stadiony. Tam, gdzie bezkarnie można polaryzowad społeczności na nasze i obce, na lepsze i gorsze, na te witane z radością i te, przed którymi budujemy mur.
Dzisiaj obserwujemy bezprecedensową w powojennej historii Polski radykalizację
społeczeostwa, wzrost nastrojów ksenofobicznych i nacjonalistycznych zwłaszcza wśród ludzi
młodych. Jak niebezpieczna jest radykalizacja, jakie są jej konsekwencje obrazuje powyższa
piramida odzwierciedlająca eskalację nienawiści wobec drugiego człowieka,
zapoczątkowanej językiem wrogości właśnie. Radykalizacja dotychczas będąca złem świata
wirtualnego, dzisiaj dzięki niemu stała się powszechna na ulicach, w szkołach, na stadionach,
w wypowiedziach osób publicznych.
Nieczęsto odnotowujemy właściwe reakcje na pojawiające się sytuacje dotyczące mowy
nienawiści. Z badao wiemy, że większośd z nas dostrzega potrzebę reagowania, ale tego nie
robi. Nie reaguje, bo nie potrafi, bo się boi, nie wierzy w skutecznośd reakcji. Niestety bywa
i tak, że nie reaguje, bo przywykła już do napisów na murach, nienawistnych komentarzy,
drastycznych wlepek czy skandowanych obelżywych haseł. Brak reakcji potęguje z kolei
bezkarnośd sprawców, obojętnośd świadków i strach osób doświadczających hejtu.
W ostatnim czasie wiele było przykładów nagłośnionych przez media, wiele również takich,
z którymi do organizacji pomocowych zgłaszały się osoby doświadczające przemocy
motywowanej uprzedzeniami i nienawiścią. Dominik z Bieżunia, Ola z Gdaoska, Kacper
z Gorczyna. Młodzi ludzie – ofiary hejtu odebrali sobie życie, bo nie mogli liczyd na wsparcie,
pomoc, bo świadkowie nie reagowali a system okazał się niewystarczająco sprawny.
Konferencja ma na celu upowszechnienie rzetelnej informacji na temat mowy nienawiści –
jej przejawów, skali, skutków, sprawców i osób, które jej doświadczają, a także
prawidłowego reagowania na język nienawiści tam, gdzie on powstaje i jest najbardziej
bezkarny – w mediach, w cyberprzestrzeni. I tam, gdzie najłatwiej znajduje on przełożenie na
codziennośd i rzeczywistą przestrzeo, na lokalne wspólnoty, na ulice.
1. Organizator
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
2. Oczekiwane efekty.
Upowszechnienie problematyki dotyczącej mowy nienawiści i radykalizacji obecnych w
przestrzeni publicznej.
Rzetelne i profesjonalne podjęcie tematu mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, a w
konsekwencji zainicjowanie dyskusji i wprowadzenie przedmiotowej problematyki do
spektrum działao lokalnych władz, instytucji, sektora mediów i organizacji pozarządowych.
Wzrost społecznego zaangażowania w problematykę kreowania bezpiecznej i wolnej od
hejtu przestrzeni miejskiej.
3. Odbiorcy działania.
Dziennikarze, dziennikarki, blogerzy, blogerki,”youtuberzy” i „youtuberki”, administratorzy i
animatorki portali społecznościowych, dyskusyjnych, przedstawiciele władz lokalnych,
funkcjonariuszy publicznych i organizacji pozarządowych.
4. Termin realizacji.
22 listopada 2017 r.
5. Miejsce realizacji.
Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellooska 54, 03-463 Warszawa.
6. Metodologia działania.
Ramowy, wstępny program konferencji.
9.30-10.00 Rejestracja osób uczestniczących
10.00-10.30 Otwarcie konferencji
Wprowadzenie w problematykę
Paula Sawicka - Otwarta
Rzeczpospolita
Biuro RPO - w potwierdzaniu
10.30 – 12.00 Panel I
Ja nie hejtuję, ty nie hejtujesz, on,
ona…
Mowa nienawiści w sieci i w realu -
perspektywa naukowa, statystyki,
tendencje.
dr Wiktor Soral
Centrum Badao nad
Uprzedzeniami
dr Marek Troszyoski
Fundacja Wiedza Lokalna /
Collegium Civitas
Filip Katner
Uchodzcy.info
12.00-12.30 Przerwa
12.30-14.00 Panel II
Mowa nienawiści, język wrogości,
radykalizacja
Bezpośrednie i pośrednie skutki
hejtowania.
Radykalizacja dzisiaj, jutro i pojutrze.
Kinga Białek -
w sieci RAN, wiceprezeska
SIETAR Polska
dr hab. Rafał Pankowski
Collegium Civitas/
Nigdy Więcej
prof. Barbara Fatyga - UW
ISNS
14.00 – 14.30 Przerwa
14.30 – 16.00 Panel III
Co możemy zrobid, a czego nie
robimy?
Wachlarz gwarancji, możliwe
działania, różne formy reagowania.
Karolina Korwin Piotrowska
TVN/ TVN Style
Joanna Grabarczyk
Hejt STOP
Artur Bartkiewicz
Rzeczpospolita
Agata Diduszko - Zyglewska
Krytyka Polityczna
w potwierdzaniu
Jacek Żakowski
16.00 – 16.15 Podsumowanie spotkania - wnioski i rekomendacje.
23 Listopada 2017r. - Warsztat skierowany jest do uczestników Konferencji (rejestracja
poprzez formularz zgłoszeniowy).
Jednodniowe szkolenie w zakresie identyfikowania, przeciwdziałania oraz reagowania na
mowę nienawiści i język wrogości oraz przejawy radykalizacji w przestrzeni publicznej.
Głównym celem szkolenia jest wsparcie osób uczestniczących w prawidłowym
reagowaniu na zjawiska radykalizacji, dyskryminacji, mowy nienawiści i języka wrogości.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?