Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SDP-CMWP

Opublikowany 2017/11/03

NEWSLETTER CMWP SDP nr 4

Koleżanki i Koledzy !


przesyłam Wam sprawozdanie z działań CMWP SDP w październiku 2017. W tym miesiącu po raz pierwszy reprezentowałam CMWP SDP na międzynarodowej konferencji European Centre for Press &Media Freedom w Lipsku. Zabrałam głos w dyskusji przypominając w swoim wystąpieniu o niesprawiedliwej dla Polski zmianie statusu z kraju o mediach wolnych na częściowo wolne, co stało się w czerwcu i co oprotestowaliśmy w lipcu b.r. Wstępna koncepcja unowocześnienia strony internetowej CMWP SDP jest opracowana, ale ze względu na odbywający się w nadchodzącym miesiącu Zjazd Walny SDP i wydatki z nim związane jej uruchomienie musiało zostać przełożone na później. Więcej informacji w sprawozdaniu. Do zobaczenia 18 listopada na Zjeździe w Kazimierzu !

Pozdrawiam 
dr Jolanta Hajdasz 
dyr. CMWP SDP

Działania CMWP SDP 1.10.17 – 31.10.17

NEWSLETTER CMWP SDP nr 4

 

 


2.10.2017
Protest CMWP SDP przeciwko blokowaniu dystrybucji filmu dokumentalnego o Związku Polaków w Niemczech

CMWP SDP wyraża oburzenie przeciwko uniemożliwianiu emisji czy innej formy dystrybucji dokumentalnego filmu o Związku Polaków w Niemczech nakręconego z okazji 95. rocznicy powstania Związku. Wg informacji polskich mediów (m.in. TVP INFO, PAP i portali niezalezna.pl) niemiecka instytucja, która współfinansowała produkcję filmu, ze względu na „odstępstwa od jego projektu” zażądała od producentów zmian w scenariuszu filmu oraz zwrotu dotacji, co praktycznie oznacza niemożność jakiejkolwiek dystrybucji filmu na terenie Niemiec. Instytucja ta, czyli BKM (Beauftragte für Medien und Kultur) ma za zadanie wspieranie kultury mniejszości narodowych w Niemczech, dlatego poproszono tę instytucję o współpracę przy realizacji filmu. Wg przedstawicieli Związku Polaków w Niemczech po zmontowaniu film został przez BKM uznany za „antyniemiecki i antyislamski”. CMWP SDP apeluje o poszanowanie wolności wypowiadania się dokumentalistów i umożliwienie im publicznego prezentowania dzieła pokazującego ich wizję historii, do której jako dziennikarze mają prawo, jak w każdym demokratycznym państwie. Wycofywanie się instytucji kultury z wcześniej podjętych zobowiązań finansowych w przypadku takich projektów jak ukończony film dokumentalny jest swoistym przejawem ograniczania swobody wypowiedzi i naruszania fundamentalnej w demokracji zasady wolności słowa. CMWP SDP apeluje do BKM o polubowne rozwiązanie sporu z twórcami filmu i Związkiem Polaków w Niemczech oraz prosi instytucje mogące wesprzeć realizatorów filmu o pomoc w jego prezentacji opinii publicznej, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

http://www.freepress.org.pl/show_news.php?id=1009

 

3.10.17
wypowiedź dla ipi.media

3 października 2017 dziennikarka Annabelle Chapman pisząca artykuł dla Press Institute https://ipi.media w Wiedniu zwróciła się do CMWP SDP z prośbą o skomentowanie uchwalonej przez Sejm 29 września nowelizacji prawa prasowego.
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zmiany-w-prawie-prasowym-autoryzacja
Dziennikarka poprosiła o komentarz SDP na następujące pytania (forma oryginalna)
- według Państwa, jak ważne są te zmiany dla pracy dziennikarzy w Polsce? Które konkretnie?
- i dlaczego została przeprowadzona teraz? Czy jest jakiś konkretny powód?
-
Odpowiedź JH :
pytanie nr 1 - jak ważne są te zmiany dla pracy dziennikarzy w Polsce? Które konkretnie?
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z zadowoleniem przyjęło nowelizację prawa prasowego uchwaloną przez Sejm 29 września. Uważamy, że jest to krok w dobrym kierunku, Docelowo SDP konsekwentnie opowiada się za całkowitą likwidacją obowiązku autoryzacji. Obecne zmiany oceniamy więc jako korzystne zarówno dla dziennikarzy, jak i dla ich rozmówców. Według noweli brak autoryzacji nie będzie - jak do tej pory - przestępstwem, lecz wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny. To bardzo ważna zmiana. Ponadto utrzymano zasadę, że dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi i będzie musiał informować osobę udzielającą informacji o przysługującym jej prawie. Osoba, która będzie chciała skorzystać z tego prawa, będzie musiała jednak zgłosić dziennikarzowi żądanie autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie po jej udzieleniu. Nowela wprowadza czas na przeprowadzenie autoryzacji - w przypadku dzienników czas ten będzie wynosił 6 godzin od momentu otrzymania tekstu, w przypadku czasopism będą to 24 godziny. Podsumowując - zmiany te poprawiają w uporządkowany sposób oparte jeszcze na komunistycznym systemie prasowym relacje dziennikarz - jego rozmówca. Niezmiernie ważne dla dziennikarzy jest także uchwalone w tej nowelizacji prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie też mógł odmówić publikacji materiału prasowego, jeśli wprowadzone do niego zmiany "wypaczają sens i wymowę jego wersji". Warto przy tym zauważyć, iż przyjęte zmiany nie budzą kontrowersji politycznych, głosowały za ich przyjęciem wszystkie ugrupowania parlamentarne.

pytanie nr 2 - dlaczego została przeprowadzona teraz? Czy jest jakiś konkretny powód?

Nowelizacja spowodowana jest wyrokiem Europejskiego Trybunału w Strasburgu, który wymuszał na Polsce zmiany w prawie o autoryzacji. Zmiany te jednak postulowane były przez dziennikarzy od dawna, SDP wypowiadało się na temat konieczności ich wprowadzenia w prawie prasowym wielokrotnie. Cieszymy się więc z tego, że wreszcie je uchwalono.

 

 

4.10.2017
wypowiedź dla portalu press.pl

Red. Tadeusz Płaczkiewicz z portalu press.pl zwrócił się z prośbą o komentarz do wpisu p. Sylwestra Latkowskiego pt. „Aresztowane tweety, uwięzione artykuły” dotyczącego sądowego nakazu wycofania przez niego opublikowanych wcześniej wpisów na portalu społecznościowym Twitter.

Odpowiedź :
Sprawę znam tylko z wpisu p. Sylwestra Latkowskiego i medialnych informacji, nie znam okoliczności podjęcia decyzji przez Wydział Sąd Cywilny w Warszawie i uzasadnienia tej decyzji, ale w mojej ocenie budzi ona uzasadniony niepokój i sprzeciw. Wycofanie opublikowanych wcześniej (także na portalu społecznościowym) wpisów i artykułów jest formą cenzury, szczególnie w sytuacji, w której dziennikarz znany z imienia i nazwiska stanowczo podtrzymuje swoje zdanie i broni prawdziwości opublikowanych treści. Sądowy nakaz wycofania przez niego wpisów i artykułów (nawet kontrowersyjnych z punktu widzenia opisywanych przez niego osób) stwarza niebezpieczny mechanizm blokowania dystrybucji dziennikarskich informacji w demokratycznym państwie i jest łamaniem zasady wolności słowa.

5.10.17
udział w konferencji European Centre for Press &Media Freedom (ECPMF) p.t. Defending Journalist under Threat (W obronie zagrożonych dziennikarzy), Lipsk 5.10.2017

W obronie zagrożonych dziennikarzy - pod takim tytułem 5. października 2017 roku w Lipsku odbyła się konferencja Europejskiego Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF). Uczestniczyło w niej ponad 80 prelegentów z całej Europy. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich reprezentowały na niej : dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz red. Aleksandra Tabaczyńska z Wielkopolskiego Oddziału SDP. Byłyśmy jedynymi reprezentantkami z Polski na tej konferencji.
Uczestników spotkania powitał Lutz Kinkel, szef ECPMF, który zapowiedział szczegółową tematykę czterech sesji wykładowych:
1. Współczesne zagrożenia dziennikarzy
2. Zmiany w ochronie prawnej informatorów
3. Ochrona dziennikarza w praktyce
4. Inicjatywy polityczne mające na celu ochronę dziennikarzy.
Trzy pierwsze tematy prowadzone były w formie wykładowej wspartej prezentacjami multimedialnymi, ostatnia zawierała część warsztatową. Uczestników, podzielono na grupy, które przy trzech dużych stołach , wraz z moderatorami dyskutowały na temat inicjatyw politycznych w sprawie wolności mediów - podejmowanych lub nie - w poszczególnych krajach.
Obrady zainaugurowało odtworzenie wypowiedzi, nieobecnego, Harlema Desira, który od 18 czerwca 2017 roku pełni funkcję Specjalnego Sprawozdawcy OBWE ds. Wolności Mediów (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE). Opowiedział o zadaniach jakie stoją przed organizacją. Są to: zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzy, walka z mową nienawiści oraz plagą fake newsów przy jednoczesnym zachowaniu wolności słowa. W skład OSCE wchodzi 57 państw z Europy, Azji i Ameryki Północnej, w tym USA. To organizacja działająca na rzecz pokoju, stabilności i demokracji. Obecnie rotacyjne przewodnictwo sprawuje w niej Austria, a w 2018 roku przejmą je Włochy. Na konferencji w Lipsku OSCE reprezentował Frane Maroevic.
Podczas II sesji poświęconej proponowanym zmianom prawnym, w swobodnej dyskusji głos zabrała Jolanta Hajdasz. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przypomniała zebranym o proteście CMWP SDP w sprawie zmiany statusu Polski z kraju o mediach „wolnych” na kraj o mediach „częściowo wolnych”. Uchwałę w tej sprawie podjęła międzynarodowa organizacja Freedom House w oparciu o tezy zawarte w opracowaniu pt. "Pluralism Under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland" („Atak na pluralizm: szturm na wolność prasy w Polsce” ) autorstwa Annabelle Chapman, opublikowanym 29 czerwca 2017 roku. CMWP SDP zakwestionowało raport Chapman, który nie spełnia wymogów zarówno opracowania naukowego, jak i rzetelnego artykułu dziennikarskiego. Raport stał się jednak przyczyną zmiany statusu i źródłem mylnych ocen realnej sytuacji na rynku mediów w Polsce dla wszystkich jego odbiorców. Pismo przypominające o tej sprawie Jolanta Hajdasz przekazała na ręce Lutza Kinkela oraz Mogensa Blicher Bjerregarda, przewodniczącego Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ). W swoim wystąpieniu Jolanta Hajdasz apelowała do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o pomoc w cofnięciu tej decyzji i powrót Polski do grupy krajów o statusie „wolnych mediów”.
W drugiej części konferencji, poza sesjami tematycznymi, wykład wygłosiła prof. dr Katharine Sarikakis, z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Prelekcja poświęcona była zabójstwom dziennikarzy w świecie, których, wg zebranych przez nią danych, w latach 2000 – do 2016 było blisko 2300 . Wykład zobrazowała mapa świata z naniesionymi miejscami mordów, z której wynika, że najwięcej dziennikarzy ginie w Południowej i Środkowej Ameryce, na Bliskim Wschodzie i w Rosji. Prof. Srikakis zwróciła jednak uwagę, że liczby te są mocno niedoszacowane. Statystykę bowiem tworzą wyłącznie w pełni udokumentowane przypadki i nie zawsze obejmują dziennikarzy – freelancerów, pracujących niezależnie i bez formalnych związków z konkretną redakcją. Polska na tej mapie jest białą kartą.
Konferencja miała charakter poznawczy, nie głosowano na niej ani nie przyjęto żadnych uchwał, czy wspólnych stanowisk. Poza wystąpieniem dr Jolanty Hajdasz Polska nie była też wymieniana w żadnym kontekście w obrębie tematyki konferencji.

http://www.freepress.org.pl/show_news.php?id=1013

Szerzej - https://ecpmf.eu/events/-ecpmf17-defending-journalists-under-threat (jesteśmy nawet na zdjęciu)

13.10.17
publikacja wywiadu Jolanty Hajdasz w gazecie i na portalu NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk

Dekoncentracja mediów, czyli naprawianie błędów z przeszłości
Rozmowa red. Marii Giedz z medioznawcą, dr Jolantą Hajdasz, dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, na temat dekoncentracji mass mediów.

W związku z zapowiadaną ustawą o dekoncentracji mass mediów na terenie Polski pojawiły się bardzo różne opinie od zachwytu po maksymalną krytykę. Wiele osób zaczyna się zastanawiać, dlaczego mamy dekoncentrować media?
- Należę do zwolenników tego rozwiązania. W krajach Unii Europejskiej zasada dekoncentracji nie jest żadnym ewenementem. Dlaczego należy to wprowadzić u nas? Jest to po prostu likwidowanie nieprawidłowości, które zaszły w okresie transformacji ustrojowej…
Więcej na http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2017/10/magazyn10-2017.pdf
str. 8


26.10.17
opinia dla red. M. Rachonia z TVP Info

26.10.17 red. Michał Rachoń zwrócił się z prośbą o opinię na temat odwoływania się przez niego w programie „Minęła 20” w TVP Info do wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, jaki ukazał się w „Gazecie Polskiej” i którego był współautorem. Red. Pytał , czy było to „nieodpłatną promocją” Gazety Polskiej” oraz „kryptoreklamą” ?

Link do programu: https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudziesta,03102017,33970020

Odpowiedź CMWP SDP :

Odwoływanie się przez red. Michała Rachonia w prowadzonym przez niego programie „Minęła 20” w dniu 3.10.17 do wywiadu, który miał być opublikowany następnego dnia w „Gazecie Polskiej”, a którego był współautorem, nie było „nieodpłatną promocją”, ani „kryptoreklamą”. Wymienienie nazwy własnej wspomnianego tygodnika było jedynie informacją na temat źródła wypowiedzi, którą Autor w/w programu w TVP Info uznał za istotną na tyle, by stała się ona punktem wyjścia do komentarzy politycznych we wskazanym programie. „Gazeta Polska” w tej audycji nie była pokazana w rozpoznawalny sposób, a jej znaki graficzne (winieta, logo) nie były eksponowane. Nazwa „Gazety Polskiej” jako miejsca publikacji wywiadu, z którego pochodziły cytaty do komentarzy zaproszonych do programu gości została jedynie wymieniona. Wybór publikacji jako źródła cytatu jest także uzasadniony – red. Michał Rachoń jest autorem zarówno programu „Minęła 20”, jak i współautorem wywiadu, z którego pochodziły komentowane cytaty. Kryptoreklama to ukryta działalność reklamowa, która polega na służącym celom reklamowym lub promocyjnym przedstawieniu w słowach lub obrazach towaru, usługi, nazwy firmy, działalności przedsiębiorców, prezentujących w sposób wprowadzający w błąd odbiorców przekazu, co do jej charakteru, celu i przeznaczenia, co w w/w audycji nie miało miejsca. Zazwyczaj wiąże się ona z uzyskaniem przez dziennikarza korzyści majątkowej lub osobistej od osoby (lub przedsiębiorstwa) dążącej do zamieszczenia przekazu, a w tym wypadku nie ma żadnych przesłanek, by posądzać kogokolwiek o takie działanie. Przeciwnie, brak informacji o miejscu publikacji wypowiedzi, która była przedmiotem redakcyjnej dyskusji w programie, byłby błędem dziennikarskim. Zainteresowani odbiorcy – widzowie programu „Minęła 20” powinni bowiem móc sprawdzić zasłyszane w telewizji informacje u źródła , czyli w miejscu, gdzie zostały one opublikowane.


WYBRANE MEDIA O NAS I NASZYM DZIAŁANIU :

Cytowanie :

2.10.17
http://www.sdp.pl/informacje/14637,protest-cmwp-sdp-przeciwko-blokowaniu-dystrybucji-filmu-dokumentalnego-o-zwiazku-polakow-w-niemczech,1506921840

2.10.17
http://niezalezna.pl/204848-reakcja-sdp-po-naszej-publikacji

13.10.17
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dekoncentracja-mediow-czyli-naprawianie-bledow-z-przeszlosci/

portale i media międzynarodowe

29.09.17
http://nmpu.org.ua/2017/09/zayava-tsentru-monitorynhu-svobody-presy-asotsiatsiji-polskyh-zhurnalistiv-na-znak-protestu-proty-prodovzhennya-terminu-uvyaznennya-ukrajinskoho-zhurnalista-romana-suschenka-v-moskvi/

http://poland.shafaqna.com/PL/PL/467857

https://ecpmf.eu/events/-ecpmf17-defending-journalists-under-threat

16.10.17
https://ipi.media/poland-revises-law-on-interview-authorisation/

 

 

 

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?