Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ZAPROSZENIE DO IV EDYCJI KONKURSU NA INFORMACJĘ MEDIALNĄ ORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP

Opublikowany 2016/09/10

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.

Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej. Przedmiotami własności przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

 

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji.  

 

Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto.

 

Do konkursu można zgłaszać materiały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 16 września 2015 r. do 30 września 2016 r.

 

Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez wypełnienie odrębnego formularza zgłoszeniowego (formularz w załączeniu) i nadesłanie go wraz ze zgłaszaną publikacją do siedziby Urzędu Patentowego RP z dopiskiem „Konkurs na informację medialną” w terminie do 22 października 2016 r. Zgłoszenia można dokonać także w formie elektronicznej na podane poniżej adresy.

 

Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto.

 

Szczegółowe warunki konkursu zawarte zostały w załączonym Regulaminie. Prosimy także o wypełnienie i nadesłanie wraz ze zgłaszaną na konkurs publikacją formularza znajdującego się w odrębnym załączniku.

 

Zgłoszenia prac konkursowych oraz wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adresy:

 

Adam Taukert

Rzecznik Prasowy

Urzędu Patentowego RP

tel.  +48 22 579 00 50

ataukert@uprp.pl

 

Sebastian Kmita
skmita@uprp.pl

tel. +48 22 579 06 85

 

Magdalena Średnicka

msrednicka@uprp.pl

tel. +48 22 579 06 88

 

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Al. Niepodległości 188/192; 00-950 Warszawa

 

 

 

Regulamin konkursu na informację medialną o tematyce

ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Celem konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tymprzemysłowej, zwanego dalej „konkursem”, jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.
 2. Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP, zwany dalej „organizatorem”.
 3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Niniejszy regulamin dotyczy edycji konkursu w roku 2016 r.

 

§2

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Patentowego RP oraz na stronie internetowej www.uprp.pl.
 2. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział II. Przedmiot konkursu

 

§3

 1. Przedmiotem konkursu są:

1)    opublikowane artykuły prasowe

2)    artykuły internetowe, opublikowane na portalach o tematyce biznesowej, gospodarczej, ekonomicznej i technicznej

3)    blogi poświęcone tematyce innowacyjności w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i strategii w oparciu o wykorzystanie własności intelektualnej, w tym przemysłowej

4)    wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne

5)    jednostkowe artykuły/audycje, zrealizowane w ramach cykli redakcyjnych,

o tematyce określonej w ust. 2 poniżej, zwane dalej „pracami konkursowymi”.

 1. Prace konkursowe muszą dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji.
 2. Prace konkursowe powinny być w języku polskim.
 3. Prace konkursowe powinny zostać opublikowane lub wyemitowane w okresie od 16 września 2015 r. do 30 września 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Rozdział III. Nagrody w konkursie

 

§4

 1. Laureatom konkursu zostanie przyznanych pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.
 2. Kapituła konkursu może dodatkowo przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 3. Kapituła konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale.

 

 

Rozdział IV. Uczestnicy konkursu

 

§5

 1. Do konkursu mogą przystąpić autorzy publikujący w prasie, Internecie, agencjach prasowych oraz realizujący audycje radiowe i telewizyjne.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby pozostające z organizatorem w stosunku pracy w okresie, o którym mowa w §3 ust.4.

 

 

Rozdział V. Warunki udziału w konkursie

 

§6

 1. Prace konkursowe muszą spełniać warunki określone w regulaminie.
 2. Prace konkursowe nie mogą być materiałami powstałymi na zlecenie organizatora konkursu.
 3. Do konkursu dopuszcza się prace indywidualne lub zespołowe. W przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu. W tej sytuacji zespół pisemnie wskazuje osobę, na konto której przelana zostanie nagroda. Organizator konkursu nie odpowiada za podział nagrody pieniężnej między członkami zespołu.
 4. Do konkursu może być zgłoszona dowolna liczba prac danego autora, z zastrzeżeniem, że każda z nich musi być zgłoszona oddzielnie.
 5. Cykl audycji bądź artykułów może być kwalifikowany jako jedna praca konkursowa.
 6. Do konkursu nie mogą być zgłoszone artykuły sponsorowane.

 

Rozdział VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

§7

 1. Zgłoszenie obejmuje:

a)    wypełniony formularz zgłoszenia pracy konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu;

b)    pracę konkursową w wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub USB w formacie Word Microsoft Office (.rtf lub .doc) lub w formacie .pdf oraz egzemplarz gazety lub skan opublikowanego artykułu w formacje .jpg lub .tif lub .pdf – w przypadku artykułów prasowych;

c)    pracę konkursową w wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub USB w formacie Word Microsoft Office (.rtf lub .doc) lub w formacie .pdf, a także adres portalu/ wortalu (URL strony), na którym został opublikowany artykuł – w przypadku materiałów internetowych;

d)    pracę konkursową w wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub USB w formacie .mp3, .wma, lub .wave – w przypadku audycji radiowych;

e)    pracę konkursową w wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub USB w formacie .vob lub .avi – w przypadku audycji telewizyjnych.

 1. Zgłoszenie pracy konkursowej należy sporządzić w języku polskim.
 2. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 

 

Rozdział VII. Termin i miejsce składania prac konkursowych

 

§8

 1. Prace konkursowe należy złożyć w terminie do 22 października 2016 r.
 2. Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie organizatora lub wysłać pocztą na adres: Urząd Patentowy RP (al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, Kancelaria Ogólna – parter lub pokój 162 – Sekretariat Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej). Na kopercie należy umieścić napis „Konkurs na informację medialną”.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Organizatora: msrednicka@uprp.pl, tel. 22 579 06 88 oraz skmita@uprp.pl, tel. 22 579 06 85.
 4. Za datę złożenia pracy do konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do siedziby organizatora.
 5. Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Rozdział VIII. Kapituła konkursu i ocena prac konkursowych

 

§9

 1. Kapituła konkursu składa się z przewodniczącego kapituły, czterech członków oraz sekretarza (bez prawa głosu).
 2. Przewodniczącym kapituły konkursu jest prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, który powołuje pozostałych członków kapituły konkursu oraz jej sekretarza spośród pracowników organizatora.

 

§10

Kapituła konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej prac konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagród.

 

§11

 1. Posiedzenia kapituły konkursu są zwoływane przez przewodniczącego kapituły konkursu.
 2. Podczas posiedzeń kapituły konkursu postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek kapituły konkursu posiada jeden głos. W przypadku równej ilości głosów Przewodniczący kapituły konkursu posiada głos decydujący.
 3. Ocenę merytoryczną prac konkursowych kończy sporządzenie listy rankingowej prac będącej podstawą do przyznania nagród, o których mowa w Rozdziale III.
 4. Rozstrzygnięcie kapituły konkursu jest ostateczne. Od rozstrzygnięcia kapituły konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

 

§12

 1. Członkowie kapituły konkursu dokonują oceny merytorycznej w oparciu o poniższe kryteria:

1)    Ocena formalna:

a)    termin wpływu pracy konkursowej

b)    kompletność danych w formularzu zgłoszenia pracy konkursowej

c)    termin opublikowania/ emisji pracy konkursowej

2)    Ocena merytoryczna:

a)    wartość pracy ze względu na realizację celu konkursu, określonego w §1

b)    zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu

c)    oryginalność ujęcia zagadnienia

d)    jakość stylu i języka, narracji, czytelność i przystępność sformułowań, logika wywodu, zwięzłość, nowatorskość i twórczy charakter pracy

e)    aktualność i znaczenie materiału dla opinii publicznej, w tym szczególnie grupy docelowej.

 1. W przypadku otrzymania przez organizatora, przewodniczącego lub któregokolwiek z członków kapituły konkursu informacji po lub przed przyznaniem przez kapitułę nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż praca konkursowa stanowi artykuł sponsorowany, plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi w wyniku decyzji kapituły konkursu, przysługuje prawo do:

a)    wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości

b)    podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w konkursie

c)    żądania zwrotu nagrody już przyznanej.

 

 

Rozdział IX. Ogłoszenie wyników konkursu

 

§13

 1. Wyniki konkursu ogłoszone będą nie później niż do 22 listopada 2016 r.
 2. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród uczestnicy konkursu otrzymają indywidualne powiadomienie, zaś informacja o tym będzie opublikowana również na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP – www.uprp.pl.
 3. Lista laureatów konkursu podana będzie do wiadomości publicznej, m.in. na stronach internetowych organizatora, tj. www.uprp.pl.

 

 

Rozdział X. Prawa autorskie

 

§14

 1. Każdy uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie do zgłoszonej pracy oraz jest uprawniony do udziału w konkursie (posiada zgodę właściciela autorskich praw majątkowych).
 2. W przypadku gdy praca powstała we współautorstwie, uczestnik konkursu oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do dokonania zgłoszenia pracy do konkursu. Uczestnik konkursu, który zgłosił pracę bez zgody właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania jest odpowiedzialny wobec organizatora konkursu z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.

 

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 

§15

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego regulaminu rozstrzyga sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP – www.uprp.pl.
 6. Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia pracy konkursowej.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na informację medialną

o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej

 

Formularz zgłoszenia pracy konkursowej

 

 

Instrukcja

 

Formularz należy wypełniać w wersji elektronicznej, zachowując oryginalne ustawienia i formatowanie dokumentu. Po wydrukowaniu formularza należy złożyć na nim odręczny podpis, bez którego będzie on nieważny. Formularz wraz z załącznikiem należy przesłać w terminie podanym przez organizatora (decyduje data wpływu) na adres:

 

Urząd Patentowy RP

al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa

 

Z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na informację medialną”.

 

 

Dodatkowych informacji nt. konkursu udzielają:

Adam Taukert
Rzecznik Prasowy Urzędu Patentowego RP
tel. +48 22 579 00 50
faks +48 22 579 04 37
e-mail: ataukert@uprp.pl

Magdalena Średnicka
msrednicka@uprp.pl
tel. +48 22 579 06 88

Sebastian Kmita
skmita@uprp.pl
tel. +48 22 579 04 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zgłoszenia pracy konkursowej

 

wypełnia UP RP

Data wpływu

 

wypełnia UP RP

 

 

1. Dane autora/ów[1] pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej:

 

 

Imię i nazwisko

 

Adres do korespondencji:

 

Ulica i nr lokalu

 

Kod pocztowy i miasto

 

Województwo

 

Telefon z nr. kierunkowym lub telefon komórkowy

 

Faks z nr. kierunkowym

 

E-mail

 

Nazwa i adres redakcji, która opublikowała/ wyemitowała pracę konkursową

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacje nt. pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej:[2]

 

Tytuł

 

Data publikacji/ emisji[3]

 

Miejsce publikacji/ emisji[4]

 

 

 

Streszczenie pracy konkursowej (około 200 słów) zawierające m.in. cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu, źródła i powody inspiracji tematem opisanym w pracy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oświadczenia autora/ów[5] pracy zgłoszonej do konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej

 

Oświadczam, że informacje podane wyżej w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Zapoznałem/ zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

 

a)    Oświadczam, że jestem autorem/ jesteśmy autorami[6] niniejszej pracy zgłoszonej do konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej:
i przysługują mi/ nam6 do niej osobiste prawa autorskie.

 

b)    Oświadczam, że w przypadku gdy utwór jest przedmiotem wspólnych praw autorskich, jestem umocowany przez pozostałych współautorów utworu (pracy) do uczestnictwa w konkursie. W przypadku, gdy praca narusza powyższe zobowiązania (bez umocowania pozostałych współautorów pracy albo z przekroczeniem takiego umocowania), jestem odpowiedzialny wobec organizatora konkursu z tytułu wszelkich roszczeń zgłoszonych przez współautorów pracy.

 

c)    Oświadczam, iż posiadam/ posiadamy6 zgodę właściciela autorskich praw majątkowych do udziału w konkursie, w tym otrzymania nagrody. 

 

d)    Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Urząd Patentowy RP w Warszawie al. Niepodległości 188/192. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawienia.

 

 

 

 

 

 

Data i podpis/y autora/ów pracy konkursowej:

 

 

 

………………………………….[1] W przypadku zespołowej pracy konkursowej, wymagane jest podanie danych wszystkich jej autorów.

[2] Wymagane wypełnienie wszystkich pól.

[3]W przypadku artykułów prasowych: data publikacji, w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych: data emisji.

[4] W przypadku artykułów prasowych: tytuł, numer pisma, w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych: nazwa stacji, nazwa audycji, w przypadku artykułów internetowych: tytuł, adres portalu/ wortalu, sekcja/dział i URL strony, na której ukazała się publikacja, w przypadku blogów: adres internetowy bloga.

[5] W przypadku zespołowej pracy konkursowej, wymagane jest podpisanie oświadczeń przez wszystkich jej autorów.

[6] Niepotrzebne skreślić.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?